Privatumo politika

VšĮ „Pramogų sala“, 300149214, adresas: J. Jablonskio g. 16, Šiauliai (toliau tekste – Arena) saugo Jūsų pateikiamų ir/ar gaunamų duomenų privatumą, todėl ši Privatumo politika (toliau tekste – Privatumo politika) skirta informuoti apie Arenos administruojamame tinklalapyje www.siauliuarena.lt  (toliau tekste – Interneto svetainė), Arenos buveinėje Šiaulių arenoje arba kitais informuotais būdais renkamos, naudojamos ir saugomos Jūsų asmens duomenų informacijos tvarkymo sąlygas ir tvarkas.

Privatumo politikoje pateikta informacija parengta vadovaujantis Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroniniu ryšių įstatymu ir kitų susijusių aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

Turime teisę bet kada atnaujinti ir/ar pakeisti šią Privatumo politiką. Atnaujinta ir/ar pakeista Privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje dienos, dėl to rekomenduojame periodiškai patikrinti Privatumo politiką, atkreipiant dėmesį į informacijos atnaujinimo datą.

Ši Privatumo politika netaikoma, kuomet naudojamasi kitų subjektų interneto svetainėmis, ar tais atvejais, kai renginys yra organizuojamas ne pačios Arenos, o renginių organizatorių, privačių įmonių ir/ar asmenų, pvz. perkant bilietus į renginius, naudojantis kitų subjektų interneto svetainėmis. Tokiais atvejais rekomenduojame perskaityti kitų paslaugų teikėjų privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su jais dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

ASMENS DUOMENYS RENKAMI/GAUNAMI KAI:

Šioje Privatumo politikoje pateikiame Jums svarbią informaciją, susijusią su tuo kaip Arena renka, naudoja ir saugo Jūsų asmeninę informaciją, kuri gali būti panaudota Jūsų tapatybei nustatyti (toliau tekste vadinama – Asmens duomenys). Asmens duomenys Arenai gali tapti žinomi ir saugomi elektroniniu ar kitu būdu, kai Jūs pavyzdžiui atliekate, kurį nors vieną iš žemiau išvardintų aktyvių veiksmų:

 • Apsilankėte mūsų Internetinėje svetainėje ir atlikote aktyvius veiksmus, dalyvaujant apklausoje, susisiekėte su Arenos paslaugas teikiančiu atsakingu darbuotoju ir pan.;
 • Atlikote aktyvius Arenos socialinių tinklų veiksmus t. y. parašėte žinutę, palikote atsiliepimą ir/arba komentarą, dalyvavote ir t. t.;
 • Dalyvavote Arenos viktorinose, žaidimuose, akcijose;
 • Pateikėte CV dėl galimų darbo pozicijų atrankose;
 • Pateikėte atsiliepimą, prašymo/skundo formą;
 • Dalyvavote Arenoje vykusiuose renginiuose ar patekote į Arenos patalpas pagal sąrašus;
 • Lankėtės Šiaulių arenos teritorijoje, arenos viduje ir/ar kitose priklausančiose patalpose;
 • Sudarėte sutartį su Arena.

GALI BŪTI RENKAMA/GAUNAMA ŠI INFORMACIJA

Arena atsižvelgiant į asmens duomenų rinkimo tikslus gali rinkti, naudoti ir saugoti skirtingus Jūsų asmens duomenis, kurie gali identifikuoti Jūsų asmens tapatybę. Žemiau pateikiame lentelę, kurioje nurodome kokiu tikslu, kokią informaciją, kiek laiko ir kokiu pagrindu saugome Jūsų asmens duomenis. Prašome atidžiai peržiūrėti šią lentelę, kurioje pateikta pagrindinė Jūsų Asmens duomenų saugojimo informacija:

Duomenų tvarkymo tikslas
Tvarkomi asmens duomenys
Duomenų tvarkymo terminas
Duomenų tvarkymo pagrindas
Sutarties sudarymas, paslaugų teikimas, pardavimas.
Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vieta (adresas).
10 metų po sutarties sudarymo sutarties sudarymo faktą patvirtinantys duomenys ir su sutarties sudarymu susijusi informacija bei apskaitos dokumentai 5 metai kita informacija
Sutarties vykdymas
Konkursų, loterijų ir žaidimų organizavimas.
Vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
3 mėnesiai po to, kai visi konkursuose, žaidimuose ar loterijose dalyvavę asmenys atsiima laimėtus prizus.
Pateikėte kandidato formą (CV) dėl skelbiamos darbo vietos pozicijos.
Vardas ir pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė, išsilavinimas, pageidaujamas darbas, gyvenimo aprašymo gavimo data, asmeninės savybės, darbo patirtis, paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje užimtos pareigos, kita darbo patirtis, kalba, užsienio kalbų mokėjimas, skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai, gebėjimas dirbti kompiuterio programomis, kiti duomenys ir motyvai, pageidaujamas atlyginimas) ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu.
6 mėnesiai po atrankos pabaigos.
Pateikėte gyvenimo aprašymo formą (CV) kai nėra skelbiamas viešas darbo skelbimas.
Vardas ir pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė, išsilavinimas, pageidaujamas darbas, gyvenimo aprašymo gavimo data, asmeninės savybės, darbo patirtis, paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje užimtos pareigos, kita darbo patirtis, kalba, užsienio kalbų mokėjimas, skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai, gebėjimas dirbti kompiuterio programomis, kiti duomenys ir motyvai, pageidaujamas atlyginimas) ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu.
30 k. dienų nuo gyvenimo aprašymo (CV) gavimo dienos.
Renginio metu buvote fotografuojamas ir/ar filmuojamas ir medžiaga buvo paviešinta.
Atvaizdas matomas fotografijoje, atvaizdas ir/ar garso įrašas video medžiagoje, renginys, renginio data.
Patekimas į Areną pagal išankstinį lankytojų sąrašą.
Vardas, pavardė.
1 savaitė po renginio.
Aptarnaujančio techninio, maitinimo ir kitas paslaugas teikiančių darbuotojų duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas Klientų, lankančių renginius duomenų tvarkymo pagrindas – sutikimas.

PATEIKTŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS:

Arena renka Jūsų Asmens duomenis tik tuo tikslu, kad operatyviai ir tinkamai reaguoti į Jūsų kaip kliento/vartotojo užklausas, prašymus, skundus ir/arba kitus aktyvius veiksmus ir tik tam, kad suteikti Jums geriausią aptarnavimo ir teikiamų paslaugų kokybę. Jums nepateikus informacijos ir/arba ją pateikus su klaidomis Arena negalės suteikti paslaugų, tinkamai sureaguoti į Jūsų užklausas, prašymus, skundus ir/arba kitus reikalavimus, kurie reikalauja Arenos veikimo.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Arena saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai.

Arena įsipareigoja imtis visų galimų techninių ir administracinių priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų sunaikinami ir/ar ištrinami tikslingai, sąžiningai ir neprieštarautų teisės aktuose nustatytų terminų reikalavimų.

Arena Jūsų asmens duomenis gali atskleisti siekiant apginti savo teises ir interesus ir/arba suteikti reikalaujamą informaciją teismui, teisėsaugos įstaigoms ir valstybės institucijoms tik tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai.

Arena taip pat gali atskleisti Asmens duomenis kitoms įmonėms/įstaigoms siekiant įvykdyti paslaugų teikimą ir/ar sutarties įsipareigojimus, tik tokia apimtimi kiek tai yra būtina atitinkamoms paslaugoms suteikti, kaip pvz. IT sistemų administravimas, buhalterinė apskaita, audito atlikimas.

FILMAVIMAS ŠIAULIŲ ARENOJE IR JOS TERITORIJOJE:

Siekiant apsaugoti Jūsų, Arenos lankytojų, darbuotojų saugumą bei siekiant apsaugoti Arenos turto saugumą ir užfiksuoti bei išlaikyti incidentų įrodymus (kiek tai leidžia techninės įrangos galimybės) t. y. turto sugadinimo, vagysčių, neteisėtų veiksmų, nelaimingų atsitikimų ir pan. Šiaulių arenoje ir jos teritorijoje yra vykdomas nuolatinis vaizdo stebėjimas. Vykdant vaizdo stebėjimą Arena renka, tvarko ir saugo Jūsų Asmens duomenis, pagal Duomenų rinkimo ir saugojimo informacinėje lentelėje pateikiamą informaciją.

LANKYTOJŲ FILMAVIMAS IR FOTOGRAFAVIMAS ŠIAULIŲ ARENOJE VYKSTANČIUOSE RENGINIUOSE:

Atkreipiame dėmesį, kad nepaisant to, kad renginys vyksta Šiaulių arenoje, dauguma atvejų renginys nėra organizuojamas pačios Arenos, o renginių organizatorių, privačių įmonių ir/ar asmenų. Tokiu atveju visada rekomenduojame pasidomėti, kas yra renginio organizatorius ir pasidomėti jų taikoma privatumo politika, kurioje turėtų būti pateikta informacija apie Jūsų galimą fotografavimą, filmavimą ir tokios medžiagos naudojimą.

Arena vykstančių renginių metu ir/ar savo organizuojamuose renginiuose gali fotografuoti ir filmuoti ir dėl šių veiksmų Jūsų atvaizdas gali būti užfiksuotas fotonuotraukose ir/ar vaizdo įrašuose, kuriuos Arena gali naudoti tik visuomenės informavimo tikslais, pranešant visuomenei apie vykstančius ir/ar vykusius renginius. Arena įsipareigoja tokių nuotraukų naudojimu nepažeisti Jūsų garbės ir orumo bei publikuoti jas tik Arenos socialinės žiniasklaidos paskyrose ir Interneto svetainėje. Arenos organizuojamų renginių ir/ar masinių renginių  fotonuotraukų ir video medžiagos rinkimas, tvarkymas ir saugojimas yra atliekamas, pagal Duomenų rinkimo ir saugojimo informacinėje lentelėje pateikiamą informaciją.

Pažymime, kad žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų. Arena nekontroliuoja ir neatsako už tokius žiniasklaidos atstovų veiksmus.

DĖL TREČIŲJŲ ŠALIŲ RENKAMOS ASMENS DUOMENŲ INFORMACIJOS:

Internetinėje svetainėje gali būti pateikiama trečiųjų šalių (kitų įmonių) reklama ir/ar nuoroda į kitas Interneto svetaines. Trečiosios šalys yra tiesiogiai atsakingos už pateikiamos reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad ji atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus. Arena nėra atsakinga už trečių šalių Interneto svetainių turinį ar jų naudojamas privatumo užtikrinimo priemones. Paspaudus aktyvią nuorodą iš Arenos Internetinės svetainės į kitas Internetines svetaines, Jums rekomenduojama susipažinti su atitinkamos svetainės privatumo politika prieš atliekant, bet kokius aktyvius veiksmus.

Arenoje gali būti vykdomi konkursai, viktorinos ir akcijos, kurios vykdomos kitų organizacijų, įmonių ir/ar fizinių asmenų, kurių metu gali būti renkami Jūsų Asmens duomenys. Arena nėra atsakinga už tokių trečių šalių naudojamas Asmens duomenų privatumo užtikrinimo priemones, todėl rekomenduojama prieš atliekant bet kokius aktyvius veiksmus susipažinti su pateikiama informacija apie jų taikomą privatumo politiką.

ŠIAULIŲ ARENOS NAUDOJAMOS SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖS:

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras:

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su šiais paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

SUSISIEKTI SU ARENA GALITE:

Siekdami įgyvendinti savo teises, pateikti prašymus, skundus ar reikalavus Jūs galite susisiekti su Arena raštu šiais nurodytais būdais:

Arenos asmens duomenų pareigūno paštu: ofisas@siauliuarena.lt

Paštu:  VšĮ „Pramogų sala“, J. Jablonskio g. 16, Šiauliai

Arena įsipareigoja į Jūsų gautus raštiškus prašymus, skundus, ar reikalavimus atsakyti raštu teisės aktų nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo gavimo dienos. Išimtinais atvejais šis terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir turimų užklausų skaičių, apie tai Jus iš anksto informavus raštu.

Informuojame, kad jeigu Jūs nepateiksite savo kontaktinių duomenų, jie bus klaidingi ir/arba bus pakeisti Arena negalės su Jumis susisiekti ir atsakyti į Jūsų prašymą, užklausą, skundą.

Slapukų naudojimo politika

1.1. Apie slapukus
Slapukai – tai maži tekstiniai failai, kuriuos interneto svetainės išsaugo naudotojų kompiuteriuose. Slapukuose esanti informacija taip pat gali būti naudojama jūsų naršymui įvairiose interneto svetainėse, kurios naudoja tą patį slapuką, sekti.

Slapukai yra skirstomi pagal trukmę ir tai, kas juos nustato.

Manome, kad svarbu jus informuoti apie slapukus, kuriuos naudoja mūsų interneto svetainė ir kokiais tikslais jie yra naudojami. Informavimo tikslas yra trejopas – norime kuo geriau užtikrinti jūsų privatumą, patogumą ir mūsų interneto svetainės vystymą. Šiame paaiškinime pateikiama daugiau informacijos apie mūsų interneto svetainėje naudojamus slapukus ir jų naudojimo tikslus.

 1. Kaip www.siauliuarena.lt naudoja slapukus
  www.siauliuarena.lt naudoja slapukus lankytojų statistiniams duomenims rinkti ir informacijai apie jūsų pasirinkimus, kai naršote po interneto svetaines, įrašyti. Mūsų slapukų naudojimo tikslas – pagerinti jums, kaip lankytojui, interneto svetainės naudojimo patirtį.
 2. Slapukai ir jų funkcijos
  Skirtingų rūšių slapukai yra naudojami skirtingiems tikslams.
  Toliau pateikiamas dažniausiai sutinkamų slapukų rūšių sąrašas ir paaiškinama, kam jie naudojami.

3.1. Seanso slapukai
Seanso slapukas yra laikinai išsaugomas jūsų kompiuterio atmintyje, kol jūs naršote interneto svetainėje, pavyzdžiui, kad būtų galima sekti, kokią kalbą pasirinkote. Seanso slapukai jūsų kompiuterio atmintyje ilgą laiką nesaugomi, jie visada išnyksta, kai išjungiate savo žiniatinklio naršyklę.

3.2. Ilgalaikiai ar sekimo slapukai
Ilgalaikis slapukas išsaugo failą jūsų kompiuteryje ilgam laikui; tokios rūšies slapukas turi galiojimo datą. Ilgalaikiai slapukai padeda interneto svetainėms įsiminti jūsų informaciją ir nustatymus, kai lankysitės ateityje. Tai lemia greitesnę ir patogesnę prieigą, nes, pavyzdžiui, jums nereikia iš naujo prisijungti.

Pasibaigus galiojimo laikui slapukas automatiškai pašalinamas, kai grįžtate į jį sukūrusią interneto svetainę.

3.3. Lankomos svetainės slapukai
Juos nustato pati interneto svetainė (ta pati sritis kaip naršyklės adreso juostoje) ir gali nuskaityti tik ta svetainė. Šie slapukai paprastai yra naudojami tokiai informacijai kaip jūsų pasirinkimai išsaugoti, kad būtų galima panaudoti jums vėl apsilankius svetainėje.

3.4. Trečiųjų šalių slapukai
Juos nustato skirtingi vardai (domenai), rodomi naršyklės adreso juostoje, t. y. ne lankomos interneto svetainės savininkai.

Šie slapukai, pavyzdžiui, yra naudojami rinkti informaciją reklamai ir naudotojo turiniui. Taip pat trečiųjų šalių slapukai gali būti naudojami rinkti statistinius duomenis .

Kadangi su trečiųjų šalių slapukais galima sukurti visapusiškesnes apklausas apie naudotojų naršymo įpročius, jie laikomi jautresniais lankytojų atžvilgiu, todėl dauguma žiniatinklio naršyklių leidžia koreguoti nustatymus ir nepriimti trečiųjų šalių slapukų.

3.5. „Flash“ slapukai
„Flash“ slapukai (vietiniai bendri objektai) yra duomenų elementai, kuriuos interneto svetainės, naudojančios „Adobe Flash“, gali išsaugoti jūsų kompiuteryje.

„Flash“ slapukai yra naujas jūsų lankomumo sekimo ir didesnio kiekio informacijos apie jus nei naudojant įprastus slapukus išsaugojimo būdas. Vienas pagrindinių „flash“ slapukų trūkumas yra tas, kad jūs negalite rasti jų savo naršyklėje. Jie nerodomi slapukų sąraše, kurį matote, kai peržiūrite šiuo metu išsaugotus slapukus savo žiniatinklio naršyklėje. Įprasti HTTP slapukai negali išsaugoti daugiau kaip 4 kilobaitų duomenų, o „Flash“ slapukai gali išsaugoti iki 100 kilobaitų.

„Flash“ slapukų techninis dizainas yra panašus į kitų slapukų. Beveik visose žiniatinklio naršyklėse yra „Flash“ leistuvas, naudojamas „Flash“ pristatymams rodyti. Vienas gerai žinomas „Flash“ pristatymų pavyzdys yra vaizdo leistuvas „YouTube“ vaizdo įrašų svetainėje. („Flash“ slapukai yra ne tik susiję su „YouTube“, bet jie taikomi visoms interneto svetainėms, naudojančioms „Flash“ slapukus.)

„Flash“ slapukai neturi laiko apribojimo. Jie bus tol, kol nebus pašalinti.

3.5.1. Kaip išjungti „Flash“ slapukus
Naršyklėje negalima užblokuoti ar valdyti „Flash“ slapukų, nes jie yra išsaugoti kitoje vietoje – „Adobe“ svetainės internetinės nustatymų tvarkyklės bendrų išsaugojimo nustatymų pulte.

Nustatymų tvarkyklę galima pasiekti „Adobe“ interneto svetainėje, bet ji veikia vietoje, jūsų kompiuteryje. Žiniatinklio išsaugojimo nustatymuose rodomi visi „Flash“ slapukai, kurie šiuo metu yra išsaugoti jūsų kompiuteryje. Galite pašalinti „flash“ slapukus iš atskirų svetainių arba visus iš karto. Taip pat galima padidinti arba sumažinti visos informacijos, kuri yra saugoma jūsų kompiuteryje, kilobaitų dydį.

„Flash“ slapukai nebus saugomi, jeigu nuėję į bendrus išsaugojimo nustatymus išjungsite parinktį „Leisti trečiosios šalies „Flash“ turiniui išsaugoti duomenis jūsų kompiuteryje“.

Jeigu norite išjungti „Flash“ slapukus atskirose svetainėse, tą galite padaryti nustatymų tvarkyklėje.

 1. Slapukų valdymas

4.1. Kaip peržiūrėti slapukus
Kadangi slapukai yra paprasti tekstiniai failai, juos galima naršyti su daugeliu tekstų rengyklių ar rašyklių. Galite spustelėti slapuką ir atverti jį. Toliau pateikiamas nuorodų sąrašas, kaip peržiūrėti slapukus skirtingose naršyklėse. Jeigu naudojate kitą naršyklę, žiūrėkite naršyklių slapukų informaciją. Jeigu naudojate išmanųjį telefoną, išsamesnės informacijos rasite savo telefono vadove.

„Firefox“
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

„Chrome“
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&topic=14666&ctx=topic

„Internet Explorer 8-11″
http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies

Jeigu norite, kad interneto svetainės visiškai netalpintų jūsų kompiuteryje slapukų, galite pritaikyti savo naršyklės nustatymus taip, kad jums bus pranešta prieš patalpinant bet kokį slapuką. Taip pat galite pritaikyti savo nustatymus taip, kad naršyklė atmestų visus slapukus arba tik svetimus slapukus. Panašiai galite pašalinti savo slapukus, kurie jau buvo patalpinti kompiuteryje. Atkreipkite dėmesį, kad turėsite atskirai pritaikyti nustatymus kiekvienai naudojamai naršyklei ir kompiuteriui.

Informuojame, kad jeigu nenorite slapukų, mes negalėsime užtikrinti, jog mūsų interneto svetainė tinkamai veiks. Kai kurios svetainės funkcijos gali būti prarastos ir kai kurių interneto svetainių galite daugiau nematyti. Be to, atmetę slapukus nebūtinai nematysite jokių reklamų. Tai reiškia, kad reklamos daugiau nebus pritaikomos prie jūsų interesų ir bus dažniau kartojamos.

Kiekviena naršyklė turi skirtingą nustatymų pritaikymo metodą. Jeigu reikia, pasinaudokite savo naršyklės žinyno funkcija, kad tinkamai atliktumėte nustatymus.

Apie slapukų išjungimą savo mobiliajame telefone išsamesnės informacijos rasite savo telefono vadove.

Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti internete http://www.aboutcookies.org/

 1. Kiti / nenumatyti slapukai
  Atsižvelgiant į tai, kaip veikia internetas ir žiniatinklio svetainės, mes ne visada žinome apie slapukus, kuriuos patalpina trečiosios šalys mūsų interneto svetainėje. Tai ypač taikytina atvejams, kai mūsų interneto svetainėje yra vadinamieji įtaisytieji elementai: tekstai, dokumentai, vaizdai ar trumpieji filmai, kurie yra išsaugoti kitos šalies svetainėje, bet rodomi mūsų ar per mūsų interneto svetainę.
  Todėl jeigu susidursite su tokiais slapukais mūsų interneto svetainėje, kurių mes nenurodėme anksčiau, praneškite mums. Arba kreipkitės tiesiogiai į susijusią trečiąją šalį ir paklauskite, kokius slapukus jie patalpino, kodėl taip daro, apie slapuko naudojimo trukmę ir kaip jie užtikrina jūsų privatumą.
 2. Informacija pasiteirauti
  Mes laikas nuo laiko galime adaptuoti informaciją dėl slapukų naudojimo mūsų interneto svetainėse ar dėl taisyklių pasikeitimų. Pasiliekame teisę keisti čia pateiktą turinį ir išvardytus slapukus be išankstinio įspėjimo.